Risker med arbete längs med vägar och järnvägar

Arbete längs vägar och järnvägar utförs idag av en mängd olika entreprenadföretag och deras underentreprenörer och senaste åren har antalet olyckor i den här arbetsmiljön ökat. Trafikverket är den i särklass största beställaren för uppdrag längs med vägarna och utöver dem så är kommun och landsting stora inköpare.

Några viktiga hållpunkter vid arbetet

Arbetet omfattas av flera olika myndighetskrav varav arbetsmiljöverkets föreskrifter är de viktigaste. Om du arbetar längs med järnvägar och exempelvis har grävt upp och en rörläggare ska dra ledningar för vatten, fjärrvärme eller gas så är det viktigt att arbetsplatsen är säker och utsatt för så lite risk som möjligt.

Leda om trafiken

Under pågående vägarbete och framför allt när en rörläggare eller annan entreprenadarbetare är på arbetsplatsen så måste trafiken ledas om. Arbetet får inte påverkas av trafiken vilket innebär att även hastighetsbegränsningar tillfälligt måste sänkas.

Fordon får inte passera för nära

För att arbetet ska vara säkert så ska hastigheten vara rimligt låg men framför allt så får inte fordon passera för nära. Arbetslaget som kan bestå av en grävmaskinist, en rörläggare, en projektledare samt ytterligare ett antal personer måste ha utrymme för sitt arbete, sitt material och sina verktyg.

Plats för verktyg och material

När entreprenadföretaget har grävt för att lägga ner rör i marken och rörläggare är på plats så kommer självklart inte alla rör ner i marken av sig själva. Arbetslaget kommer att ha stora ytor fyllda med rör och annat material, tillfälliga lagerplatser för arbetet, även dessa behöver säkras upp från trafiken så att risken för krockar och andra olyckor hålls låg.

TA-plan

När trafiken leds om så kommer skyddsbarriärer att sättas upp och andra skyddsanordningar kan komma att tas i bruk. Den som är ansvarig för säkerheten på arbetsplatsen och för arbetslaget på platsen måste upprätta en plan för vilka trafikanordningar som ska användas, en så kalla TA-plan. Med hjälp av planen så ska både grävmaskinist, rörläggare och övriga anläggningsarbetare veta vilka barriär som ska sättas upp var, hur mycket hastigheten ska sänkas med och hur arbetet ska genomföras på ett säkert sätt.

För att minimera risker längs vägar och järnvägar för entreprenadföretagets anställda på plats, i synnerhet rörläggare och annan personal som arbetar längre tid utanför maskiner, så krävs följande:

  • Trafiken ska ledas om
  • Hastighetsbegränsningar ska sänkas
  • En plan för trafikanordningar ska upprättas
  • Lagerplats för material ska markeras ut och säkras upp från risker